Ti Ti Ton 1997: 18"x10" Beads, sequines on cloth. 
Tisa and Valis